Uw bedrijfsuitje op Vlieland duurzaam organiseren?

Vlieland staat bekend om haar veelzijdigheid qua natuur en omgeving, niet voor niets is het waddengebied onlangs uitgeroepen door Unesco tot werelderfgoed. Hier zijn wij trots op, mede daarom staat duurzaam ondernemen bij ons hoog in het vaandel. WadEvents houdt daarom met haar bedrijfsvoering zoveel mogelijk rekening met duurzaam ondernemen en is officieel partner van MVO – Nederland.

In al onze offertes verwerken wij de optie om een volledig klimaat neutraal event te realiseren. Hiervoor hebben wij een duurzaam partnership gesloten met FairClimateFund. Klik hier voor meer informatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ofwel duurzame ontwikkeling is de ondernemersstrategie, die naast winst (Profit) ook aandacht heeft voor milieu (Planet) en de sociaal-ethische (People) kant. Het is van belang dat deze 3 P’s in balans zijn wat voor betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving zorgt.

Dit alles is een dynamisch proces en levert als resultaat op dat na ons komende generaties dezelfde kansen hebben in hun behoefte te voorzien als de huidige.

Dit vertaalt zich naar een onderscheidende bedrijfsvoering voor WadEvents Vlieland, waarin wij rekening houden met onderstaande factoren.

Mobiliteit

 • Wij verstrekken voor onze events een duidelijke routeplanning aan leveranciers en gasten, zodat er geen onnodige belasting is voor het milieu, woongebieden en veiligheid.
 • Wij stellen vooraf een parkeerplan op en latengasten parkeren op verharde parkeerplekken, die bij regenval geen irritatie of knelpunten opleveren, aan ondergrond of omgeving.
 • Wij ontmoedigen het gebruik van alcohol in hetverkeer voor, tijdens en na ons event.
 • Wij stimuleren het gebruik van carpoolen enhet openbaar vervoer.

Afval management / bodembescherming

 • Wij stellen voor het evenement een afvalplanop, waarin wij maatregelen treffen tegen zwerfvuil.
 • Wij verspreiden onze folder en flyersvoornamelijk digitaal.
 • Wij denken bij elk event na overbodembescherming, door een goede indeling te maken van het evenemententerrein waar wij gebruik van maken.
 • Wij stimuleren onze leveranciers en houdenzelf rekening met onze inkoop, om zoveel mogelijk gebruik te maken van biologisch afbreekbaar materialen.

Techniek

 • Wij maken gebruik van energiezuinigeapparatuur. Zo verkiezen wij bijvoorbeeld de thermoskan boven het warmhoudplaatje.
 • Onze backoffice is volledig gebaseerd opcloudcomputing, waardoor een eigen serverpark overbodig is. Dit zorgt voor 95% minder CO2 uitstoot. Klik hiervoor milieuvoordelen van cloudcomputing
 • Wij maken zo min mogelijk gebruik van aggregaten,omdat zij de grootste vervuilers zijn op milieugebied. Ze produceren relatief veel uitlaatgassen en veroorzaken geluids- en stankoverlast.

Aankleding

 • Wij maken gebruik van duurzame aankleding vanuw event, waarin we vaak de natuur als decor gebruiken.
 • Wij maken gebruik van lokale productie,hierdoor wordt de lokale economie gestimuleerd en is er minder uitstoot van CO2.

Entertainment

 • Wij maken zoveel mogelijk gebruik van lokaleartiesten, zodat plaatselijk talent ook een kans krijgt en zo kunnen we reistijden verminderen, wat de uitstoot van CO2 reduceert.
 • Wij maken goede afspraken tussen artiest enorganisatie, zodat zowel de belangen van de artiest als de belangen van onze organisatie worden behartigd.
 • Wij stimuleren teambuildingsactiviteiten,waardoor onderlinge banden worden versterkt.
 • Wij proberen tijdens onze activiteiten bijonze gasten bewustwording van duurzaamheid te creëren.

Catering

 • Wij stimuleren het gebruik van biologische engezonde producten bij onze gasten en leveranciers.
 • wij stimuleren het gebruik van seizoens- enstreekproducten, die verminderen de uitstoot van CO2, doordat deze een kleinere afstand af hoeven te leggen en niet geproduceerd worden in kassen.
 • Wij maken zoveel mogelijk gebruik vangrootverpakkingen
 • Wij houden rekening met culturele verschillenen brengen voor het event in beeld of er gasten zijn die speciale eetwensen of diëten hebben.

Communicatie

 • Wij maken gebruik van een uitgekiende mixwaarbij de mate van milieu belasting af wordt gewogen tegen de effectiviteit van de ingezette middelen.
 • Wij houden rekening met de privacy van onzeklanten. Wij gaan zorgvuldig om met privacy gevoelige adresbestanden en mailings gedurende het uitnodigingstraject en het inrichten van onze social network omgeving.

Accommodatie

 • Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te makenvan accommodaties, die greenkeys gecertificeerd zijn. Verder zien we het als onze taak, om MVO in het algemeen en dit certificaat in het bijzonder onder de aandacht te brengen bij onze leveranciers.
 • Wij houden met het kiezen van de accommodatie rekeningmet de onderlinge afstand tussen activiteiten en de accommodatie, zodat we onnodig gebruik van CO2 reduceren.